TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Peach,plum bloom in winter, Toksun county

  Recently,the temperature in northern Xinjiang drops sharply, but it keeps between -3℃ to -14℃ in Toksun county, west of the Turpan Basin.On Jan 27,reporters come to a greenhouse in Toksun county,where peach and plum bloom vigorously.(Photos by Li Jinhai,Sheng Bo,Duan Jianyun,Zhang Zhiding,Halidan)