TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Total lunar eclipse rises in the sky over Korla,Xinjiang

  Total lunar eclipse appears in the sky over the Korla city of Xinjiang on Jan. 31, 2018.(Photo by Que hur)