TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   News

City landscape of Chongqing

Aerial photo taken on Oct. 10, 2018 shows a view of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Wang Quanchao)

Aerial photo taken on Oct. 10, 2018 shows a view of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Wang Quanchao)

Photo taken on Oct. 10, 2018 shows a view of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Wang Quanchao)

Photo taken on Oct. 10, 2018 shows a view of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Wang Quanchao)