TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Gao Dongxu, cross-country enthusiast in China's Xinjiang

Photo taken on Sept. 10, 2020 shows motorcycler Gao Dongxu checking his bike before going out for a ride in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Gao Dongxu, 39 years old, and his friends are cross-country enthusiasts who love to explore new riding routes in the mountains. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on Sept. 10, 2020 shows motorcycler Gao Dongxu's friend Yang Hao riding in the mountains near Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Gao Dongxu, 39 years old, and his friends are cross-country enthusiasts who love to explore new riding routes in the mountains. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on Sept. 10, 2020 shows motorcycler Gao Dongxu riding in the mountains near Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Gao Dongxu, 39 years old, and his friends are cross-country enthusiasts who love to explore new riding routes in the mountains. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on Sept. 10, 2020 shows motorcycler Gao Dongxu taking a sharp turn in the mountains near Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Gao Dongxu, 39 years old, and his friends are cross-country enthusiasts who love to explore new riding routes in the mountains. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on Sept. 10, 2020 shows motorcycler Gao Dongxu riding in the mountains near Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Gao Dongxu, 39 years old, and his friends are cross-country enthusiasts who love to explore new riding routes in the mountains. (Xinhua/Hu Huhu)