TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   News

Zhuogang Grand Bridge of Huanggang-Huangmei high-speed railway under construction

Aerial photo taken on Nov. 18, 2020 shows the construction site of Xinxian River Grand Bridge of the Huanggang-Huangmei high-speed railway in Huangmei County, central China's Hubei Province. The 125.12-km Huanggang-Huangmei high-speed railway in Hubei Province, is designed to run at a speed of 350 km per hour. (Xinhua/Du Huaju)

Aerial photo taken on Nov. 18, 2020 shows the construction site of Zhuogang Grand Bridge of the Huanggang-Huangmei high-speed railway in Huangmei County, central China's Hubei Province. The 125.12-km Huanggang-Huangmei high-speed railway in Hubei Province, is designed to run at a speed of 350 km per hour. (Xinhua/Du Huaju)

Aerial photo taken on Nov. 18, 2020 shows the construction site of Zhuogang Grand Bridge of the Huanggang-Huangmei high-speed railway in Huangmei County, central China's Hubei Province. The 125.12-km Huanggang-Huangmei high-speed railway in Hubei Province, is designed to run at a speed of 350 km per hour. (Xinhua/Du Huaju)

Employees work on the construction site of Zhuogang Grand Bridge of the Huanggang-Huangmei high-speed railway in Huangmei County, central China's Hubei Province. The 125.12-km Huanggang-Huangmei high-speed railway in Hubei Province, is designed to run at a speed of 350 km per hour. (Xinhua/Du Huaju)

Aerial photo taken on Nov. 18, 2020 shows the construction site of Zhuogang Grand Bridge of the Huanggang-Huangmei high-speed railway in Huangmei County, central China's Hubei Province. The 125.12-km Huanggang-Huangmei high-speed railway in Hubei Province, is designed to run at a speed of 350 km per hour. (Xinhua/Du Huaju)