TIANSHANNET   ›   Xinjiang story

GLOBALink | #RealLifeXinjiang: Visit a kindergarten in Xinjiang

Visit a kindergarten in Hami, Xinjiang, with a teacher #RealLifeXinjiang #vlog

Produced by Xinhua Global Service