TIANSHANNET   ›   Xinjiang story

GLOBALink | Xinjiang, My home: A versatile taekwondo coach

URUMQI, Aug. 6 (Xinhua) -- An ethnic Kazakh in Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture shares what it's like to be a taekwondo coach in Xinjiang.

Produced by Xinhua Global Service