TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Splendid scenery of Bosten Lake, NW China's Xinjiang

Aerial photo taken on June 3, 2024 shows Lianhai Shijie scenic spot of Bosten Lake, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Photo taken on June 3, 2024 shows wild water lilies bloom in Lianhai Shijie scenic spot of Bosten Lake, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Photo taken on June 3, 2024 shows wild water lilies bloom in Lianhai Shijie scenic spot of Bosten Lake, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Photo taken on June 3, 2024 shows wild water lilies bloom in Lianhai Shijie scenic spot of Bosten Lake, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Photo taken on June 3, 2024 shows wild water lilies bloom in Lianhai Shijie scenic spot of Bosten Lake, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Photo taken on June 3, 2024 shows tourists take boats at Lianhai Shijie scenic spot of Bosten Lake, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Photo taken on June 3, 2024 shows tourists take boats at Lianhai Shijie scenic spot of Bosten Lake, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.

Photo taken on June 3, 2024 shows tourists take boats at Lianhai Shijie scenic spot of Bosten Lake, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.

(Correspondent Nian Lei)